انواع مالیات

مالیات مستقیم

مالیات غیر مستقیم


مالیات مستقیم

مالیاتی که مستقیما از دارایی یا درآمد افراد گرفته میشوندو شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر در آمد هستند،همان طور که از نام این مالیات مشخص است بدون هیچ واسطه ای بر درآمد افراد و یا سازمان ها و موسسات اقتصادی اعمال میشوندو توسط ماموران مالیاتی بطور مستقیم وصول میشوند.نمونه بارز این مالیات ها،مالیاتی است که از دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر میکند.

   تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم میباشد،از یک سو نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است،بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشدو توسعه اقتصادی کشور شوند.از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت است.

.

انواع مالیات مستقیم


الف)  مالیات بر دارایی  :دارایی یا ثروت،مشتمل بر کلیه حقوقی است که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به اشیاء و اموال دارد و به آنها این اجازه را میدهد که درآن اموال تصرفات مالکانه نمایند.

•              مالیات بر ارث : مالیاتی است که در نتیجه  فوت شخص، اعم از فوت واقعی یافرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق میگیرد.

•              حق تمبر

 ب) مالیات بر درآمد :

این مالیات همان گونه که از نام آن پیداست از درآمد اشخاص وصول میشود و دارای انواع مختلفی است که به تعدادی از آنها اشاده میشود:

•              مالیات بر درآمد املاک

•              مالیات بر درآمد مشاغل

•              مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

•              ماالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر درآمد املاک :مالیاتی که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خودنسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت مقرر اخذ میشود.

مالیات بر در آمد مشاغل : مالیاتی است که از در آمد شخص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های قانون مالیات ها در ایران تحصیل میشود پس از   کسرر معافیت های مقرر وصول میگردد.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی : مالیاتی است که از جمع درآمد شرکتها و در آمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منافع مختلف در ایران یا خارج ایران تحصیل میکند.

مالیات بر در آمد اتفاقی : مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیق یا حقوقی به صورت بلا عوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید، مشمول مالیات اتفاقی بوده و به نرخ مقرر در ماده 131 قانون وصول میگردد.


مالیات غیر مستقیم 

مالیات هایی که پرداخت کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت های اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیات غیر مستقیم نامیده میشود.

به عبارت دیگر مالیات هایی که بطور غیر مستقیم بر کالاهای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف کنندگان وصول میشود.

نقش مالیات های غیر مستقیم در جوامع و اقتصادهای کمتر توسعه یافته در مقایسه با کشورهای بیشتر توسعه یافته مهمتر است و هدف تأمین مخارج دولت را محقق میکند .

این مالیات ها ، نرخ سرمایه گذاری را از راه تقلیل مصرف ،بالا میبرند و ضریب افزاینده پس انداز را رشد میدهند. به هر حال ،روی آوری به مالیات های غیر مستقیم در این کشورها زیاد است.


انواع مالیات غیر مستقیم

الف) مالیات بر واردات

•              حقوق گمرکی

•              سود بازرگانی

•              اتومبیل های وارداتی

•              حق ثبت

ب) مالیات بر مصرف و فروش

•              مالیات بر فرآورده های نفتی

•              مالیات تولید الکل طبی

•              مالیات نوشابه های غیر الکلی

•              مالیات فروش سیگار

•              مالیات اتومبیل

•              مالیات اتومبیل های داخلی

•              مالیات فروش خاویار

•              مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

•              مالیات ضبط صوت و تصویر


مالیات بر ارزش افزوده 

مالیات غیر مستقیمی است که مصرف کننده (خریدار ) آن رابه همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازدو دریافت کننده (فروشنده)موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

     از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه، چنین مالیاتی  را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمیشود،اینست که او حق دارد کل (مالیات ارزش افزوده )پرداختی خود را از کل (مالیات بر ارزش افزوده )های دریافتی کسر کرده و ما به التفاوت را به دولت بپردازد.دولت ها مصارف ویژه ای رابرای این مالیات در نظر میگیرند

.این مالیات از مهمترین در آمدهای خزانه استانداریها، شهرداری ها و دولت های مرکزی محسوب میشودو معمولأ به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون بین استان ها و شهرها پخش میشود.

مالیات بر ارزش افزوده   به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق میگیرد که در برابر پول در داخل کشور دادو ستد میشود،مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه ای در نظر گرفته باشند.

به غیر از مالیات بر درآمد که مستقیما به میزان سودی که فرد مالیات دهنده کسب میکند بستگی دارد، سایر مالیات ها به سود و زیان بستگی نداشته و باید پرداخت شود.

بنابراین تمام کالاهایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند و نام آنها به تفکیک در قانون آمده میبایست مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت نمایند.

مالیات به ارزش افزوده در حال حاضر بر اساس خود اظهاری و اظهارنامه تعیین میگردد.کلیه مشمولین موظف اند در پایان هر فصل(هر سه ماه یکبار) با فرجه 15 روزه مالیات بر ارزش افزوده خودرا اظهار کرده و پرداخت نماید.درغیر اینصورت باآنها برخورد قانونی خواهد شد.

در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9% است ،به این ترتیب هر تولید کننده و فروشنده ای موظف است این 9%را از خریدار دریافت و به حساب دولت واریز نماید.

به این معنی که غیر از تولید کننده اصلی ،هر واسطه ای موظف است یکبار مالیات برارزش افزوده را پرداخت و در مرحله بعد آن را ،از مشتری اش دریافت و به حساب دولت واریز نماید.

موسسه حسابرسی محاسبان با بهره مندی از کادری مجرب و حرفه ای در زمینه ی حسابرسی و حسابداری و تهیه و تنظیم اظهار نامه و مشاوره مالی و مالیاتی رایگان و همینطور مشاوره  در مورد معافیت های مالیاتی و ... شمارا آگاه سازد.